Cơ Cấu Tổ Chức Trung Tâm

BAN LÃNH ĐẠO

GIÁM ĐỐC

PGS. TS. Nguyễn Văn Hùng

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

TS. BS. Trần Thị Tô Châu

PHÓ GIÁM ĐỐC

TS. BS. Nguyễn Thị Phương Thủy

PHÓ GIÁM ĐỐC

TS. BS. Lê Thị Liễu

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG

ThS. Trần Thị Ngọc Xuyến