QUY ĐỊNH VỀ BÀI GỬI ĐĂNG TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM

 

 1. Yêu cầu: Tác giả gửi 01 bản thảo, in rõ ràng, để lề rộng, có đánh số trang và gửi đồng thời vào 02 địa chỉ email: vanphongtonghoiyhoc@gmail.com, và oanhtapchi@gmail.com
 2. Tên bài: Chữ in hoa (tiếng Việt và tiếng Anh)
 3. Tên (các) tác giả: Ghi rõ họ tên, học hàm, học vị, chức danh, nơi công tác, thông tin tên, địa chỉ, số điện thoại và Email của tác giả chịu trách nhiệm chính. (Mỗi tác giả chịu trách nhiệm chính được gửi đăng 01 bài).
 4. Nơi tiến hành công trình nghiên cứu, nơi công trình nghiên cứu đã được trình bày, báo cáo.
 5. Trình tự bài viết:
 6. Tóm tắt tên bài và bài viết bằng tiếng Việt, tiếng Anh (bắt buộc).
 7. Đặt vấn đề: Giới thiệu ngắn gọn công trình nghiên cứu – nêu mục đích nghiên cứu
 8. Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu
 9. Kết quả nghiên cứu
 10. Bàn luận
 11. Kết luận
 12. Kiến nghị (nếu có)
 13. Tài liệu tham khảo: Đánh số thứ tự tài liệu tiếng Việt (vần ABC theo tên tác giả) sau đó đến tài liệu tiếng Anh, tiếng Pháp (vần ABC theo họ). Mỗi tài liệu đề tên tác giả, sau đó đến họ và chữ đệm, tên bài, tên tạp chí, năm suất bản và số trang. Tên sách: tên tác giả, tên Nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang.
 14. Các bảng, hình vẽ cần rõ ràng, có đánh số thứ tự, có chú thích.
 15. Tác giả phải chịu trách nhiệm trước công luận và đọc giả về quyền tác giả, nội dung bài gửi và đăng. ( các số liệu thu thập và phân tích dữ kiện).
 16. Bài đăng phải có phản biện khoa học (mẫu nhận xét đính kèm)

 

TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM

BAN BIÊN TẬP

 

 

 

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

GS.TS. Lê Gia Vinh

Leave a Comment